Dědictví

 

  • Notářka JUDr. Věra Sáblíková byla jmenována notářkou notářského úřadu v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 9.
  • Notář JUDr. Ing. Michael Sáblík byl jmenován notářem notářského úřadu v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 8.

Adresa obou těchto soudů je:            Justiční areál Na Míčánkách

                                                           ul. 28. pluku 1533/29b

                                                           100 83  Praha 10 - Vršovice  

  • Telefon na dědické oddělení Obvodního soudu pro Prahu 9 je: 251 443 270, 251 443 300 
  • Telefon na dědické oddělení Obvodního soudu pro Prahu 8 je:  251 442 007.

 

Tyto obvodní soudy tedy pověřují notáře výkonem soudního komisař při projednání dědictví, a to:

  • Obvodní soud pro Prahu 9 pověřuje výkonem soudního komisaře notářku JUDr. Věru Sáblíkovou
  • Obvodní soud pro Prahu 8 pověřuje výkonem soudního komisaře notáře JUDr. Ing. Michaela Sáblíka.

 

 

V obvodu obou těchto soudů působí ještě další notáři, takže to, který notář bude v řízení o dědictví v rámci toho kterého soudu pověřen výkonem soudního komisaře, je dáno rozvrhem práce. 

  • Notářka JUDr. Věra Sáblíková je pověřena Obvodním soudem pro Prahu 9 projednáním dědictví po zůstaviteli, který se narodil 13.-18. v měsíci a 31.5. každého roku.
  • Notář JUDr. Ing. Michael Sáblík je pověřen Obvodním soudem pro Prahu 8 projednáním dědictví po zůstaviteli, který se narodil 1.-6. v měsíci a 31.1., 31.7. a 31.12. každého roku.

 

Příslušný soud k projednání dědictví je soud v jehož obvodu měl zůstavitel naposledy bydliště, a neměl-li bydliště nebo nelze-li bydliště zjistit, v jehož obvodu měl naposledy pobyt, není-li takový soud, je příslušný soud, v jehož obvodu je zůstavitelův majetek, popřípadě mezi několika takto příslušnými soudy ten z nich, který první provedl úkon.

Ve většině případů je tedy k projednání dědictví příslušný soud, v jehož obvodu měl zůstavitel naposledy bydliště.

 

Na základě pověření soudu je notář povinen provést jménem soudu veškeré úkony v řízení o dědictví.

 

Předběžné šetření

V předběžném šetření si soudní komisař zejména opatří údaje potřebné pro zjištění dědiců a pro zjištění zůstavitelova majetku a jeho dluhů a zda dědici, jimž byl zůstavitel zákonným zástupcem, potřebují ustanovit opatrovníka. Základem pro toto zjištění je sepsání protokolu o předběžném šetření. K sepsání tohoto protokolu je ve většině případů zván ten, kdo se postaral o pohřeb zůstavitele, manžel či některý z potomků zůstavitele, ale je možné, aby se dostavil kdokoli, komu jsou známy údaje o stavu majetku a závazků zůstavitele a údaje o osobách, které přicházejí v úvahu jako dědici.

 

Pokud tedy dostanete předvolání k sepsání protokolu o předběžném šetření, prosíme, přineste sebou závěť zemřelého, pokud ji máte, údaje o potomcích, rodičích, sourozencích a dále přineste s sebou doklady o majetku a dluzích zemřelého. Demonstrativní výčet dokladů je uveden v předvolánce k tomuto jednání.

 

Projednání dědictví

Po zjištění majetku a závazků zůstavitele se koná projednání dědictví. Účelem tohoto závěrečného jednání je odsouhlasení majetku, jeho ceny, dluhů zůstavitele a zejména pak dojednání dohody mezi dědici o vypořádání dědictví. Dohoda mezi dědici není omezena dědickými podíly jednotlivých dědiců, nejedná-li se o osoby nezletilé či nesvéprávné, jejichž jménem jednají jejich zákonní zástupci. 

 

Pokud jste tedy předvoláni k projednání dědictví, je dobré s ostatními osobami povolanými k dědění předem projednat, jak by všem vypořádání dědictví do budoucna vyhovovalo.

 

Odměna notáře za projednání dědictví

Funkci soudního komisař vykonává notář za odměnu, jejíž výše je stanovena vyhláškou číslo 196/2001 Sb.. Kromě této odměny přísluší notáři i náhrada za nutné výdaje a dále náhrada daně z přidané hodnoty ve výši 21 %.

Odkaz na tuto vyhlášku je v sekci Tarif.