Občanskoprávní věci

 

V naší notářské kanceláři Vám sepíšeme listiny o právních jednáních, jako jsou například kupní smlouvy, darovací smlouvy, pořízení pro případ smrti a pod. Všechny tyto listiny budou mít formu notářského zápisu a zákon takové listiny označuje za veřejné listiny. Většinu ze shora uvedených listin je možné sepsat i v jiných formách. Pokud však budou pořízeny ve formě notářského zápisu, tedy veřejné listiny, zákon pak přiznává takovým listinám zvýšenou důkazní hodnotu. 

Zachycuje-li veřejná listina projev vůle osoby při právním jednání a je-li jednajícím podepsána, zakládá to vůči každému plný důkaz o takovém projevu vůle.

Navíc můžeme provést i další úkony, jako je například úschova peněz, zajišťující splnění povinnosti zaplatit kupní cenu při převodech nemovitosti, a podobně.

Jednou z dalších možností, kterou Vám můžeme nabídnout, je úprava majektového režimu manželů, tzv. smluvený režim, a to jak za trvání manželství, tak i před vznikem manželství (s účinností ke dni vzniku manželství). Zákon vyžaduje, aby smlouva o manželském majetkovém režimu měla formu notářského zápisu.

Můžeme Vám též sespat zástavní smlouvu v případě, že zástavní právo buď ze zákona nebo na základě dohody účastníků vzniká zápisem do Rejstříku zástav. Taková smlouva musí mít formu notářského zápisu. Samozřejně Vám můžeme sepsat i zástavní smlouvu ve všech ostatních případech, ve kterých zákon přímo notářský zápis nevyžaduje.