Sepisování pořízení pro případ smrti

Pokud potřebujete poradit či sepsat závěť či jiné pořízení pro případ smrti, obraťte se na nás a my Vám rádi pomůžeme. Sepisování závětí a jiných pořízení pro případ smrti je jednou z nejtypičtějších činností, prováděných notáři.

Podle nového občanského zákoníku, účinného od 1.1.2014, jsou pořízení pro případ smrti závěť, dědická smlouva nebo dovětek.

Závěť

Ten, kdo by chtěl pořídit závěť, by měl vědět, že zákon klade velké požadavek na formu takové listiny. Zůstavitel může závěť buď napsat vlastní rukou, nebo ji zřídit v jiné písemné formě za účasti svědků nebo ve formě notářského zápisu. V každé závěti musí být uveden den, měsíc a rok, kdy byla podepsána, jinak je neplatná. Společná závěť více zůstavitelů je neplatná.

  • Vlastnoruční závěť musí být celá vlastní rukou napsána a podepsána, jinak je neplatná.
  • Závěť, kterou nenapsal zůstavitel vlastní rukou, musí vlastní rukou podepsat a před dvěma svědky současně přítomnými výslovně projevit, že listina obsahuje jeho poslední vůli. Svědci se musí na závěť podepsat.

Další možností je pořídit závěť ve formě notářského zápisu. Oproti ostatním formám má tato několik předností. Vzhledem k tomu, že totožnost účastníka při pořizování notářského zápisu musí být notáři řádně prokázána, je velmi obtížné, aby kdykoli v budoucnu mohl namítat, že závěť nebyla podepsána zůstavitelem. Jedná se navíc o veřejnou listinu s vyšší důkazní silou než obyčejná listina. Navíc se každá závěť sepsaná notářským zápisem eviduje v Centrální evidenci závětí, vedenou Notářskou komorou České republiky. Vzhledem k tomu, že je povinností každého notáře při projednání dědictví ověřit si, zda v této evidenci není závěť zůstavitele evidována, každá taková závěť se při projednávání dědictví zjistí. Odpadá tedy možnost, že závěť se po smrti zůstavitele ztratí a jeho přání tak nebude vyslyšeno.

Nový občanský zákoník v některých případech stanoví úlevu od forem při pořizování závěti a v krajních případech stanoví i možnost např. ústní závěti před třemi svědky a pod.. Takové úlevy jsou však možné pouze ve výjimečných případech.

 

Dědická smlouva

Dědická smlouva je nový institut pro případ smrti, který do našeho právního řádu zavádí nový občanský zákoník. Dědickou smlouvou povolává zůstavitel druhou smluvní stranu nebo třetí osobu za dědice nebo odkazovníka a druhá strana to přijímá. Dědická smlouva vyžaduje formu veřejné listiny, tedy formu notářského zápisu.

 

Dovětek

Dovětkem může zůstavitel nařídit odkaz, stanovit odkazovníku nebo dědici podmínku, nebo doložit čas anebo uložit odkazovníku nebo dědici příkaz. Co je stanoveno o závěti, platí obdobně i o dovětku.

 

Nepominutelní dědici a listina o vydědění

Potomci zůstavitele jsou ze zákona neopomenutelnými dědici. Podle občanského zákoníku se tedy potomkům musí dostat zákonný nepominutelný podíl. Zůstavitel má však možnost potomka vydědit, ale pouze ze zákonem stanovených důvodů. Pořízením pro případ smrti nelze zkrátit povinný díl nepominutelného dědice, který se práva na povinný díl nezřekl a nedošlo-li ani k vydědění. Pokud tomu pořízení pro případ smrti odporuje, náleží nepominutelnému dědici povinný díl.