Sepisování kupních a darovacích smluv

 

Pokud prodáváte, kupujete nebo chcete darovat nemovitost, byt či jakoukoli jinou věc, a potřebujete právně zajistit tento převod, můžeme Vám sepsat potřebnou smlouvu. Smlouva sepsaná notářským zápisem je veřejnou listinou, a proto údaje v ní obsažené se považují za pravdivé, pokud není prokázán opak. Taková smlouva má pak v případě možných sporů vyšší důkazní hodnotu.

Můžeme Vám též pomoci s přípravou dalších potřebných dokumentů, jako je například návrh na vklad práva do katastru nemovitostí. Od 1.1.2013 není možné podávat návrh na vklad práva do katastru nemovitostí jinak, než na vzorových formulářích, které najdete na stránkách Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního na adrese https://www.cuzk.cz.

V případě kupních smluv můžeme poskytnout zajištění výplaty kupní ceny ve formě notářské úschovy. Tato možnost je vhodná zejména při prodeji a koupi nemovitostí či bytů, vzhledem k tomu, že vlastnictví přechází na kupujícího až rozhodnutím katastrálního úřadu o povolení vkladu práva ze smlouvy, s právními účinky ke dni podání návrhu na vklad práva. Vzniká tak období, kdy je smlouva uzavřena, ale kupující ještě není vlastníkem předmětu koupě. V případě zajištění závazku zaplacení kupní ceny formou notářské úschovy má pak má kupující jistotu, že kupní cena bude vyplacena až poté, co nabyde vlastnické právo k nemovitosti a naopak prodávají má zajištěno, že pokud příslušný katastrální úřad rozhodne o povolení vkladu práva ze smlouvy, kupní cena bude řádně uhrazena. Podobně lze úschovu využít i v případě, že se převádí členství v bytovém družstvu a kupní cena se vyplatí až poté, co bude notáři předloženo potvrzení družstva, že novým členem se stal nabyvatel. Využít možnosti notářské úschovy je samozřejmě možné i v případě, že smlouvu nesepisuje notář. Pokud se však notářská úschova realizuje v souvislosti se smlouvou, kterou notář sám sepisuje, činí odměna za takovou úschovu 1/10 odměny za úschovu podle sazebníku vyhlášky číslo 196/2001 Sb.