Zástavní smlouvy

 

K zajištění Vaší pohledávky Vám můžeme sepsat zástavní smlouvu. Taková smlouva musí mít formu notářského zápisu tehdy, pokud:

  • je zástavou závod nebo jiná věc hromadná 
  • je zástavou nemovitá věc, která nepodléhá zápisu do veřejného seznamu, nebo
  • má-li zástavní právo k movité věci vzniknout zápisem do rejstříku zástav.

Rejstřík zástav je veden v elektronické podobě a vede, provozuje a spravuje ho Notářská komora České republiky v rámci centrálního informačního systému. Zápis do tohoto rejstříku provede notář po uzavření zástavní smlouvy bez zbytečného odkladu, je-li účinná; jinak bez zbytečného odkladu po nabytí její účinnosti.

 

Transparentnost zástavního práva

Pro jistotu třetích osob je vždy důležité, aby si mohly ověřit, zda věc, kterou kupují, není již zastavena ve propěch někoho jiného. Zástavní právo k věci zapsané ve veřejném seznamu vzniká zápisem v tomto seznamu a je v něm tedy evidováno. Každý si pak může zjistit existenci zástavního práva z tohoto seznamu.  V případě movitých věcí to však takto obecně neplatí.  Není-li movitá věc jako zástava odevzdána zástavnímu věřiteli, nebo osobě třetí, aby ji pro zástavního věřitele opatrovala, vyžaduje se pro zástavní smlouvu pouze písemná forma. V takovém případě je ale pro třetí osoby těžko objektivně zjistitelné, zda je taková věc zastavena. Je tedy více než vhodné, aby si strany v zástavní smlouvě sjednaly, že zástavní právo k movité věci má vzniknout zápisem do Rejstříku zástav. Zápis v tomto rejstříku je účinnou ochranou práv jak věřitele, tak i třetích osob. Kterýkoliv notář totiž vydá každému na jeho žádost opis nebo výpis z Rejstříku zástav nebo potvrzení o tom, že v něm určitá věc není evidována jako zástava nebo o tom, že není evidován zákaz zřízení zástavního práva k věci, neevidované v Rejstříku zástav jako zástava. Proti osobě, která právně jedná důvěřujíc údaji zapsanému do Rejstříku zástav, nemá ten, jehož se zápis týká, právo namítnout, že zápis neodpovídá skutečnosti.