Přímé zápisy do veřejného rejstříku notářem

Podmínky pro přímý zápis notáře do obchodního rejstříku jsou tyto:

Notář provede zápis na žádost osoby oprávněné k podání návrhu na zápis, jestliže

  • Zapisované skutečnosti mají podklad v notářském zápisu pro zápis do obchodního rejstříku nebo v notářském zápisu o rozhodnutí orgánu právnické osoby sepsaných podle jiného zákona (dále jen "podkladový notářský zápis"),

  • podkladový notářský zápis obsahuje vyjádření notáře o tom, že obsah právního jednání je v souladu s právními předpisy a se zakladatelským jednáním právnické osoby, popřípadě že byly splněny formality nebo právní jednání, ke kterým jsou právnická osoba nebo její orgán povinny, a

  • notáři byly předloženy všechny listiny, které tento nebo jiný zákon požadují pro zápis do veřejného rejstříku nebo pro založení do sbírky listin.

Mají-li být některá právní jednání uskutečněna až po rozhodnutí orgánu právnické osoby nebo po jiném právním jednání, o kterém je podkladový notářský zápis, provede notář zápis do obchodního rejstříku pouze, je-li jejich uskutečnění osvědčeno notářským zápisem o osvědčení pro zápis do veřejného rejstříku, sepsaným podle zákona upravujícího postavení notáře a jeho činnost (dále jen "notářský zápis o osvědčení").

Odměna notáře za sepsání tohoto notářského zápisu činí 1.000,- Kč bez DPH.

Poplatky za zápis do obchodního rejstříku:

 

Osoba, která žádá o přímý zápis notáře do obchodního rejstříku hradí:

1. Soudní poplatek, který je v tomto případě snížen, a to prostřednictvím zvláštního účtu notáře. Osoba, která o zápis žádá, je povinna složit soudní poplatek na zvláštní účet notáře a notář je povinen tento poplatek odvést příslušnému soudu do 15 dnů od provedení zápisu

2. Odměnu notáři za přímý zápis do obchodního rejstříku, která činí 300,- Kč bez DPH.

Snížený soudní poplatek za zápis skutečnosti do obchodního rejstříku provedený notářem činí:

a) za první zápis akciové společnosti do veřejného rejstříku 8 000 Kč

b) za první zápis osoby do veřejné ho rejstříku, s výjimkou akciové společnosti nebo spolku 2 700 Kč

c) za změny nebo doplnění 1 000 Kč