Založení společnosti s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným je nejvýhodnější forma pro podnikání z hlediska případných problémů, neboť snižuje dopady na osobní majetek společníka, který za závazky společnosti ručí pouze do výše součtu nesplacených částí vkladů všech společníků. Pokud budete chtít takovouto formu využít, prvním krokem je sepsání zakladatelského dokumentu. U tohoto dokumentu je předepsaná forma notářského zápisu.  V případě, že společnost zakládá jediný společník má zakladatelský dokument podobu zakladatelské listiny, v případě více společníků se jedná o společenskou smlouvu.

Základní údaje, které potřebujete při sepisování zakladatelského dokument vědět jsou:

1. Jak se společnost bude jmenovat, tedy jaká bude její obchodní firma.  Při vymýšlení obchodní firmy je třeba mít na paměti, že obchodní firma nesmí být zaměnitelné s obchodní firmou již existujícího subjektu. Je tedy vhodné zkontrolovat na stránkách https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma zda již neexistuje společnost se stejnou nebo velmi podobnou obchodní firmou.

 2. Kde bude mít společnost sídlo. V současné době může zakladatelský dokument obsahovat pouze obec, ve které bude mít společnost své sídlo. Při sepisování zakladatelského dokumentu tedy nemusíte již znát konkrétní adresu, na které bude společnost sídlit, ale postačí pouze vědět, v jaké obci sídlo společnosti bude. Konkrétní adresa se pak bude zapisovat do obchodního rejstříku a bude potřeba ji znát, až budete žádat o živnostenské oprávnění na živnostenském úřadu. 

3. Jaký bude předmět podnikání společnosti. Povinou náležitostí zakladatelského dokumentu je uvedení předmětu podnikání nebo činnosti společnosti.  Předměty podnikání můžete najít v přílohách živnostenského zákona. Některé oblasti však nejsou živnostenským zákonem upraveny, ale jsou upraveny ve zvláštních právních předpisech. Budete-li mít s nalezením konkrétních předmětů podnikání problém, určitě Vám poradíme.

4. Jaký bude základní kapitál a jaké budou vklady společníků. Od 1.1.2014 zákon nepředepisuje minimální základní kapitál. Minimální výše vkladu činí 1,- Kč, pokud společenská smlouva nestanoví jinak. Vklady mohou být peněžité i nepeněžité. Nepeněžité vklady však musí být oceněny znaleckým posudkem znalce, jmenovaného za tím účelem soudem, a to ještě před sepsáním vlastního zakladatelského dokumentu.

5. Kdo bude prvním jednatelem. Každá společnost s ručením omezeným musí mít alespoň jednoho jednatele, tedy fyzickou osobu, která jménem společnosti jedná. Pokud je jednatelů více, je možné stanovit, že každý jedná samostatně, nebo že se vyžaduje k jednání více jednatelů současně nebo je možné jednatelské oprávnění i omezit.  

  • V zakladatelském právním jednání je možné dále stanovit základní práva a povinnosti společníků, jako je například možnost a podmínky pro převod obchodního podílu, usnášení schopnost a rozhodování valné hromady. Podle nového zákona o korporacích je navíc možné ve společenské smlouvě upravit, že ve společnosti může být více druhů podílů a zejména pak, že společník může vlastnit více podílů. Poslední možnost může být výhodou při dalším fungování společnosti, neboť nebude třeba rozdělovat obchodní podíl při převodu části majetkové účasti společníka na společnosti.

S vysvětlením jednotlivých možností a s jejich včleněním do zakladatelského dokumentu Vám při jeho vytváření rádi pomůžeme.