Založení akciové společnosti

 

Akciová společnost je poněkud složitější forma společnosti než je společnost s ručením omezeným, nicméně není problém takovouto společnost pro Vás založit.

Pro založení akciové společnosti potřebujete znát tyto základní údaje:

 

1. Jak se společnost bude jmenovat, tedy jaká bude její obchodní firma.  Při vymýšlení obchodní firmy je třeba mít na paměti, že obchodní firma nesmí být zaměnitelné s obchodní firmou již existujícího subjektu. Je tedy vhodné zkontrolovat na stránkách https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma zda již neexistuje společnost se stejnou nebo velmi podobnou obchodní firmou.

 2. Kde bude mít společnost sídlo. V současné době mohou stanovy obsahovat pouze obec, ve které bude mít společnost své sídlo. Při založení společnosti tedy nemusíte již znát konkrétní adresu, na které bude společnost sídlit, ale postačí pouze vědět, v jaké obci sídlo společnosti bude. Konkrétní adresa se pak bude zapisovat do obchodního rejstříku a bude potřeba ji znát, až budete žádat o živnostenské oprávnění na živnostenském úřadu. 

3. Jaký bude předmět podnikání společnosti. Povinou náležitostí stanov je uvedení předmětu podnikání nebo činnosti společnosti. Předměty podnikání můžete najít v přílohách živnostenského zákona. Některé oblasti však nejsou živnostenským zákonem upraveny, ale jsou upraveny ve zvláštních právních předpisech. Budete-li mít s nalezením konkrétních předmětů podnikání problém, určitě Vám poradíme.

4. Jaký bude základní kapitál, jaké akcie společnost vydá a jaké budou vklady akcionářů.

Pro akciové společnosti je předepsána minimální výše základního kapitálu 2.000.000,- Kč. Základní kapitál je rozdělen na akcie, každá akcie musí mít určitou jmenovitou hodnotu a součet jmenovitých hodnot všech akcií musí být ve výši základního kapitálu. Akcie mohou mít formu na jméno nebo na majitele. Podle úpravy nového zákona o obchodních korporacích však možnost akcií na majitele je výrazně omezena, a to tak, že tyto akcie budou moci být vydány pouze jako zaknihované či jako takzvaný imobilizovaný cenný papír. Imobilizovaný cenný papír musí být vydán tak, že je pro jeho majitele uložen v hromadné úschově u osoby oprávněné provádět úschovu cenných papírů. Akcionář není oprávněn požadovat vydání takového cenného papíru z úschovy. Tím je značně snížena anonymita takového cenného papíru, pro kterou byly akcie na majtele v minulosti využívány. Zakladatelé splácí emisní kurz akcie vklady. Emisní kurz akcie je tvořen její jmenovitou hodnotou a emisním ážiem. Před zápisem společnosti do obchodního rejstříku pak musí být splaceno celé emisní ážio a musí být splaceno alespoň 30 % jmenovité hodnoty všech akcií. Nepeněžité vklady musí být splaceny zcela. Vklady mohou být peněžité i nepeněžité. Nepeněžité vklady však musí být oceněny znaleckým posudkem znalce,  a to ještě před vlastním založením společnosti.

5. Kdo bude v orgánech společnosti.  Podle nových pravidel, která platí od 1.1.2014 může být v akciové společnsoti dualistický a monistický systém.

  • Dualistický systém znamená, že v akciové společnosti existuje představenstvo a dozorčí rada. Nově však není stanovem minimální počet členů těchto orgánů, respektive je na stanovách aby konkrétní počet určily. Stanovy tak mohou určit, že společnost má i jen jednoho člena představenstva i dozorčí rady.
  • Monistický systém znamená, že ve společnosti je zřízena správní rada a statutární ředitel. Správní rada by měla být kontrolním článkem ve společnosti, čemuž svědčí ustanovení, že tam, kde se v zákoně hovoří o dozorčí radě, mají se tato ustavení vztahovat na správní radu. Statutární ředitel je výkonný orgán, kterému podle zákona náleží obchodní vedení. Zákon však dále stanoví, že působnost správní rady je ve všech věcech, kde zákon nestanoví, že jsou v působnosti valné hromady. Toto ustanovení tak v současné době činí monistický systém nepřehledný a je tedy otázkou kde končí pravomoci a působnost správní rady a jaká je vůbec působnost statutárního ředitele. Navíc zákon stanoví, že statutárního ředitele jmenuje jak valná hromada tak i správní rada. Při těchto zákonných nejasnostech bude třeba dbát na pečlivé vymezení těchto problémů ve stanovách, které by měly mít před nejasnými ustanoveními zákona přednost.

Ve stanovách je možné dále stanovit další práva a povinnosti akcionářů, možnost stanovit omezení převoditelnosti pro akcie na jméno, stanovit odchylně od zákona usnášení schopnost a rozhodování valné hromady a podobně. S vysvětlením jednotlivých možností a s jejich včleněním do stanov Vám rádi pomůžeme.