Změny v družstvech

Přestože u běžné činnosti družstev není třeba součinnosti notáře, pak v případě změny stanov tomu tak není. Změna stanov se může uskutečnit pouze rozhodnutím členské schůze a o tomto rozhodnutí musí být pořízen notářský zápis, který obsahuje schválený text změny stanov.

Většinou družstva své stanovy příliš často nemění.

Od 1.1.2014  však nabyl účinnosti zákon o obchodních korporacích a ode dne účinnosti tohoto zákona ustanovení stanov, která jsou v rozporu s donucujícími ustanovení zákona o korporacích pozbývají platnosti. Do 30.6.2014 pak družstva mají povinnost přizpůsobit své stanovy zákonu o korporacích.

Jedno z donucujících ustanovení je například ustanovení, podle kterého bytová družstva musí v názvu obsahovat text "bytové družstvo". Pokud by se název takového družstva do 30.6.2014 nezměnil v souladu se zákonem o korporacích, mohlo by to vést ke zrušení takové družstva.  

Podle přechodných ustanovení zákona o korporacích se má za to, že obsahem stanov družstev, která vznikla před účinností tohoto zákona, jsou i dosavadní ustanovení obchodního zákoníku, která upravovala práva a povinnosti členů družstva, pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními zákona o korporacích Do dvou let od účinnosti zákona o korporacích jsou družstva povinna se změnou svých stanov podřídit tomuto zákonu jako celku. Údaj o tom zapíše družstvo do obchodního rejstříku. Změna stanov nabývá v tomto případě účinnosti až zveřejněním zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku.

Pokud družstvo bude muset změnit své stanovy, protože odporují donucujícím ustanovením zákona o korporacích do 30.6.2014, pak je na místě zvážit, zda neučinit v jednom kroku i změnu stanov, kterou se družstvo podřídí zákonu o korporacích jako celku.

Pokud Vaše družstvo bude nuceno provést shora uvedené změny, prosím, obraťte se na nás a my se Vám pokusíme vysvětlit, jaké změny jsou třeba a pokusíme se Vám navrhnout patřičný postup a připravit potřebné změny.